[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Re: Thử nghiệm mirror mới http://f.archlinuxvn.org/Mới chuyển địa điểm, kéo lại đường ADSL từ tháng 1 nên chưa hết cam kết. Chỗ văn phòng thuê rẻ tiền ấy mà, lắp đặt mới, nhọc :(


2014-08-13 8:53 GMT+07:00 Anh K. Huynh <[email protected]>:

Routing tới Đà Nẵng nó rối hơi tí so với routing thẳng vào
FTP tại Sài Gòn. Nên khâu kết nối sẽ có chậm tí (connection),
nhưng khi tải xuống thì không vấn đề gì.

Bữa ni cáp quang rẻ rồi, 200k/tháng :D Ku Long Già còn ham
ADSL thì ráng chịu vậy :D^^


On Wed, 13 Aug 2014 08:25:02 +0700
Long Phan Dao Viet <[email protected]> wrote:

> Đã thử rối,
>
> Vụ tốc đọ 2MB của Kyanh đưa lên hình là lừa đảo, vì đó gần như là chạy
> local ... hoặc qua đường quang.
>
> Tớ chạy trên ADSL VNN ....
>
> Chạy mirror FPT nó full throtle được 475K thườnng xuyên,
>
> Chạy Mirror của Kỳ, nó giựt giựt ... lúc được 475, lúc tuột xuồng còn
> 200-300K cái này do năng lực upload của đường truyền quang 12BM rồi ,
> he he
>
> Có thẻ do lúc tớ thử, các bạn khác ũng thử .....
>
> Túm lại, về lại FPT, chừa năng lực quang cho các bạn nào không truy
> cập được FPT tốt vậy...


--
I am ... 5.5 dog years old.

--
List's uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List's rules: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/20140813085355.4d93a237%40icy.bar.