[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Mirror đã sẵn sàng http://f.archlinuxvn.org/Tụi ArchLinux tự dò ra mirror của nhà mình và đã thêm vào trang wiki

	https://www.archlinux.org/mirrors/archlinuxvn.org/

Do thiếu file `lastsync` nên thông tin trên đó chưa đúng. :^^ Vài giờ nữa
thì sẽ thấy cập nhật đầy đủ ^^

On Sun, 10 Aug 2014 11:16:48 +0700
Doan Luong Van <[email protected]> wrote:

> Mirror tốt lắm anh. Đức nó đang maintain mirror fpt nữa, giờ bà con
> có repo nội địa ổn định và nhanh để xài rồi :D.


--
I am ... 5.5 dog years old.