[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Mirror cho ArchLinux ARMChạy Arrch trên Android device à ?


2014-08-16 7:01 GMT+07:00 Anh K. Huynh <[email protected]>:
Xin chào,

Mới thiết lập mirror cho ArchLinux ARM tại địa chỉ http://arm.f.archlinuxvn.org/

Các bạn có thể dùng tên miền chính thức http://vn.mirror.archlinuxarm.org/

Mời các bạn thử nghiệm và phản hồi để hoàn thiện mirror. Khi có sự cố hoặc cần hỗ trợ, vui lòng liên hệ qua email f_at_archlinuxvn_dot_org

Trạng thái của mirror http://arm.f.archlinuxvn.org/status.json

Mirror được thiết lập với sự cộng tác của Huy và Kevin Mihelich (ArchLinuxARM). Cơ sở hạ tầng được tài trợ bởi trung tâm phát triển hạ tầng CNTT Đà Nẵng (DSP).

-- z1y

--
I am ... 5.5 dog years old.

--
List's uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List's rules: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/20140816070135.016f8895%40icy.bar.