[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Mirror cho ArchLinux ARMOn Mon, 18 Aug 2014 15:46:12 +0700
Long Phan Dao Viet <[email protected]> wrote:

> Chạy Arrch trên Android device à ?

http://www.raspberrypi.org/ . Anh Thuần đang giữ một con đấy,
của tớ mang tặng vì không dùng. Hỏi ảnh còn không ku lấy về nghịch.

--
I am ... 5.5 dog years old.