[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Mirror cho ArchLinux ARMSai chèm nhẹp rồi,

Lắm người xài MacOS lắm, và không lẽ chỉ có một người mỗi tuần cài 1 distro ... Hi hi hi


@ optimus: Có ít nhất 2 người trả lời câu hỏi này của bạn. Yên tâm, bạn không đơn độc đâu


2014-08-29 22:18 GMT+07:00 Anh K. Huynh <[email protected]>:
On Fri, 29 Aug 2014 08:57:35 -0400
LG Optimusv <[email protected]> wrote:

> Xin lỗi mọi người vì email trước viết tiếng Việt không dấu (lý do:
> không biết có cái addon này và không muốn install cái ibus-unikey).

Không vấn đề gì :)

> Nhân tiện, có ai biết ở VN có khoảng bao nhiêu người xài Arch không?

Không biết bạn ơi, Không ai điều tra cả. ^^ Nhưng theo mình biết
thì có đến hàng triệu người... không xài ArchLinux, bởi họ xài Winows
hoặc phiên bản Windows tiên tiến là Ubuntu. Tính ra thì rất là nhiều
người xài ArchLinux, bạn yên tâm. Bạn cứ lấy dân số Việt Nam là
90 triệu trừ đi số người xài Windows + Ubuntu là được rồi ^^

--
I am ... 5.5 dog years old.

--
List's uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List's rules: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/20140829221810.6ae57ba0%40icy.bar.