[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: Mirror cho ArchLinux ARM"Dùng font nào" mà nên kèm theo "trong browser nào" thì mới tìm ra trả lời mong muốn, lý do là:
mình cài Opera, Chromium, Firefox
font thì quất gần hết cái mớ ttf cho Linux, rồi táng thêm 
$ sudo curl -L https://github.com/caarlos0/msfonts/raw/master/install.sh | sudo sh
$ yaourt -S ttf-ms-fonts

nhưng khi gõ tiếng việt trong Opera thì Ibus-unikey thất bại, phải nhảy qua Chromium gõ mấy dòng này rồi dán qua mới ok.
(Cũng cần xác nhận là Opera nếu không cài font ms thì hiển thị chữ Vô Cùng Xấu)