[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: Mirror cho ArchLinux ARMSao bác phải xài nhiều trình duyệt quá vậy! Bác xài Profile với
Firefox là được rồi. :)

On Sat, 30 Aug 2014 23:52:19 -0700 (PDT)
maikhai <[email protected]> wrote:

> "Dùng font nào" mà nên kèm theo "trong browser nào" thì mới tìm ra
> trả lời mong muốn, lý do là: mình cài Opera, Chromium, Firefox
> font thì quất gần hết cái mớ ttf cho Linux, rồi táng thêm 
> $ sudo curl -L
> https://github.com/caarlos0/msfonts/raw/master/install.sh | sudo sh $
> yaourt -S ttf-ms-fonts
> 
> nhưng khi gõ tiếng việt trong Opera thì Ibus-unikey thất bại, phải
> nhảy qua Chromium gõ mấy dòng này rồi dán qua mới ok. (Cũng cần xác
> nhận là Opera nếu không cài font ms thì hiển thị chữ Vô Cùng Xấu)
> --
I am ... 5.5 dog years old.