[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Cac anh chi dung fonts nao?Đẹp mê hồn, bỏ dấu tiếng Việt cực chuẩn.

Định dạng otf.

Trên arch chỉ cần pacman,  trên win thì phải down từng font,  rồi install 1 loạt.

Đủ nguyên bộ Serif, San serif,  slant,  typewriter.

Dĩ nhiên, font phụ thuộc khẩu vị.

Quan điểm của tui là bất kể bạn người xứ mô, tới nhà tui, tui cho xơi mì tôm ráo. Không ai chê được.

Thân mến

Long già

On 02/09/2014 5:19 pm, "Anh K. Huynh" <[email protected]> wrote:

Có phông này nữa à :D

On Tue, 2 Sep 2014 15:56:41 +0700
Long Phan Dao Viet <[email protected]> wrote:

> TexGyre thế là đủ.
>
> Sống ở Huế thèm bún chả, Sống Hanoi đòi Mì Quảng.
>
> Chuyện nhỏ hỉ...
>
> Nhưng nếu bạn replace SỐNG = LẤY ZỢ , bạn khốn nạn đấy.


--
I am ... 5.5 dog years old.

--
List's uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List's rules: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/20140902171907.055c171c%40icy.bar.