[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] 3h - 4h chiều Du Miên, 2/9K.A. mà gọi là xinh thì cũng tự hiểu nhé.

2014-09-03 8:52 GMT+07:00 Anh K. Huynh <[email protected]>:
>
> Hôm qua có bác Hải với a Long (ông này hỏng liên quan gì ArchLinux
> vì ổng xài Mac/ rồi, nhưng ổng không bịnh đến nỗi cài Arch lên Mac:D),
> và có một cô bé xinh ơi là xinh tham gia hội mình nữa.Hihi. Mít đâu
> rồi, lần sau hỏng đi là coi mất chức "Cô giá xinh nhất" của nhóm nha:D
>
> Hihihi
>
> On Tue, 2 Sep 2014 11:45:49 +0700
> "Anh K. Huynh" <[email protected]> wrote:
>
>>
>> Lịch mình vẫn không đổi nhé . Mình có việc ở Du Miên nên tranh
>> thủ gặp các bạn. Bạn nào tiện thì ghé. (Không phải offline.)
>
>
>
> --
> I am ... 5.5 dog years old.
>
> --
> List's uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
> List's rules: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
> ---
> You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected]
> To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/20140903085249.7cda5981%40icy.bar.-- 
Nguyễn Châu An || An NGUYEN
Linux Technician & FOSS Advocate
-------
OpenPGP KeyID  2048R/8F77A48C
Key Fingerprint     7652 B403 749F F173 227D 4865 FB71 EC95 8F77 A48C