[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] 3h - 4h chiều Du Miên, 2/9Bạn An nói chuyện dễ xa nhau quá, không phải với KA mà là với bạn nữ kia.

On Sep 3, 2014 10:07 AM, "An Nguyen" <[email protected]> wrote:
K.A. mà gọi là xinh thì cũng tự hiểu nhé.

2014-09-03 8:52 GMT+07:00 Anh K. Huynh <[email protected]>:
>
> Hôm qua có bác Hải với a Long (ông này hỏng liên quan gì ArchLinux
> vì ổng xài Mac/ rồi, nhưng ổng không bịnh đến nỗi cài Arch lên Mac:D),
> và có một cô bé xinh ơi là xinh tham gia hội mình nữa.Hihi. Mít đâu
> rồi, lần sau hỏng đi là coi mất chức "Cô giá xinh nhất" của nhóm nha:D
>
> Hihihi
>
> On Tue, 2 Sep 2014 11:45:49 +0700
> "Anh K. Huynh" <[email protected]> wrote:
>
>>
>> Lịch mình vẫn không đổi nhé . Mình có việc ở Du Miên nên tranh
>> thủ gặp các bạn. Bạn nào tiện thì ghé. (Không phải offline.)
>
>
>
> --
> I am ... 5.5 dog years old.
>
> --
> List's uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
> List's rules: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
> ---
> You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].
> To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/20140903085249.7cda5981%40icy.bar.--
Nguyễn Châu An || An NGUYEN
Linux Technician & FOSS Advocate
-------
OpenPGP KeyID  2048R/8F77A48C
Key Fingerprint     7652 B403 749F F173 227D 4865 FB71 EC95 8F77 A48C

--
List's uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List's rules: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/CANa5jNQsYPDS9QtdsmmsuH8Kjvhw2Zh3Ka%3DjFcXLoY%2BTKR%2BbjQ%40mail.gmail.com.