[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: Offline Đồng Nai ** Re: [ArchLinuxVn] 3h - 4h chiều Du Miên, 2/9Hiếu vừa đi campuchia về mới biết thông tin này thì đã trễ rồi . Thôi thì dịp khác vậy. Cảm ơn các bạn nha. Mong sớm gặp nhau.


On Wednesday, September 3, 2014 10:49 AM, Anh K. Huynh <[email protected]> wrote:


On Wed, 3 Sep 2014 10:13:43 +0700
Phan Tấn Phú <[email protected]> wrote:

> Bạn An nói chuyện dễ xa nhau quá, không phải với KA mà là với bạn nữ
> kia.

Hội FA nó thế đấy Phú ạ ^^

Nhân tiện có bạn nào rảnh không làm chuyến đi Đồng Nai chơi hè.
Chắc có Hiếu Củ Mì rồi. Còn ai nữa hông. Xuống bạn Phú đãi chầu
Piano (không ăn uống gì) là no tới chiều lolz


--
I am ... 5.5 dog years old.

--
List's uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List's rules: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to archlinuxvn+[email protected]

To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/20140903104943.1627112d%40icy.bar.