[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Cac anh chi dung fonts nao?On Tue, 2 Sep 2014 13:45:05 +0700
"Anh K. Huynh" <[email protected]> wrote:

> 
> Đang xài Choco Cooky, Verdana, thấy không vấn đề gì :)

Nói cho rõ:

Choco Cooky: chỗ nào ngắn ngắn :)
Verdana: Chỗ nào nhiều chữ
PT-Monto: coding :)
Emai-client: Sans (mặc định là gì cũng quên mất.)

--
I am ... 5.5 dog years old.