[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] [Fork] Văn hóa đọc, hiểu và viết emailChỗ này thì mình chua thêm: Mình có thể nói là những gì stk nói
trên IRC cách đây mấy hôm, vài ý tưởng trong mail này khác nhau.

Một thành viên đã muốn tham gia các bạn ccòn tìm cách đuổi khéo,
thì nói "chẳng có gì để giấu" là không hợp.

On Sun, 7 Sep 2014 11:53:17 +0700
An Nguyen <[email protected]> wrote:

> Thứ nhất, mấy vụ cafe này về bản chất chỉ là offline của anh em với
> nhau như vẫn làm từ trước tới giờ. Nó không phải hội kín và cũng chẳng
> có gì để giấu. Dạo trước thì Kỳ Anh hay một số bạn hay chủ xướng vụ
> offline cafe. Gần đây thì mình hay chủ động tổ chức.


--
I am ... 5.5 dog years old.