[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] [Fork] Văn hóa đọc, hiểu và viết emailHello Kỳ Anh,

2014-09-07 12:08 GMT+07:00 Anh K. Huynh <[email protected]>:
>
> Chỗ này thì mình chua thêm: Mình có thể nói là những gì stk nói
> trên IRC cách đây mấy hôm, vài ý tưởng trong mail này khác nhau.
>
> Một thành viên đã muốn tham gia các bạn ccòn tìm cách đuổi khéo,
> thì nói "chẳng có gì để giấu" là không hợp.
>

Chuyện không có gì để giấu là đúng vì tất cả những gì anh em bàn luận
đều công khai ở phòng chat công cộng. Lịch offline cũng thông báo
public chứ chả giấu diếm hay biến cái gì thành hội kín.

Còn việc của Kỳ Anh nói thì phải xem lại định nghĩa thành viên. Liệu
Kỳ Anh làm một buổi offline về Linux hay máy tính chi đó nói chung, có
một bà bán cá bán tôm cả đời chưa biết Linux là cái gì, cầm con iPhone
vào hỏi làm sao coi vnexpress thì Kỳ Anh có bực không? Chuyện không có
hạn chế để tham gia là một chuyện, nhưng mọi thứ ở đời phải có fair
point. Không thể cực đoan mà phải có sự cân bằng trong đó.

Ít nhất để tham gia một buổi offline cafe của dân xài hay yêu thích
Linux với nhau thì cũng phải biết đến sự tồn tại của cái gọi là Linux
đã chứ. Chứ còn không hiểu cái chữ Linux là cái chi chi mà đâm sầm 1
buổi offline như vậy thì còn ra cái gì nữa?

Liệu Kỳ Anh có chấp nhận bỏ hết 1 buổi offline vui vẻ của anh em để
ngồi giảng cho một người mà chưa chắc muốn biết rằng Linux là cái gì
không?

An.
> On Sun, 7 Sep 2014 11:53:17 +0700
> An Nguyen <[email protected]> wrote:
>
>> Thứ nhất, mấy vụ cafe này về bản chất chỉ là offline của anh em với
>> nhau như vẫn làm từ trước tới giờ. Nó không phải hội kín và cũng chẳng
>> có gì để giấu. Dạo trước thì Kỳ Anh hay một số bạn hay chủ xướng vụ
>> offline cafe. Gần đây thì mình hay chủ động tổ chức.
>
>
> --
> I am ... 5.5 dog years old.
>
> --
> [email protected]
> http://groups.google.com/group/saigonlug
> To unsubscribe: <[email protected]>
> ---
> You received this message because you are subscribed to the Google Groups "SaigonLUG" group.
> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected]
> For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.-- 
Nguyễn Châu An || An NGUYEN
Linux Technician & FOSS Advocate
-------
OpenPGP KeyID  2048R/8F77A48C
Key Fingerprint     7652 B403 749F F173 227D 4865 FB71 EC95 8F77 A48C