[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] [Fork] Văn hóa đọc, hiểu và viết emailhihi, mời bạn stk xem lại log trên IRC đã nhé.  nói có sách,
mách có chứng. Chưa cần bàn triết lý sâu xa.

On Sun, 7 Sep 2014 12:14:48 +0700
An Nguyen <[email protected]> wrote:

> Hello Kỳ Anh,
> 
> 2014-09-07 12:08 GMT+07:00 Anh K. Huynh <[email protected]>:
> >
> > Chỗ này thì mình chua thêm: Mình có thể nói là những gì stk nói
> > trên IRC cách đây mấy hôm, vài ý tưởng trong mail này khác nhau.
> >
> > Một thành viên đã muốn tham gia các bạn ccòn tìm cách đuổi khéo,
> > thì nói "chẳng có gì để giấu" là không hợp.
> >
> 
> Chuyện không có gì để giấu là đúng vì tất cả những gì anh em bàn luận
> đều công khai ở phòng chat công cộng. Lịch offline cũng thông báo
> public chứ chả giấu diếm hay biến cái gì thành hội kín.
> 
> Còn việc của Kỳ Anh nói thì phải xem lại định nghĩa thành viên. Liệu
> Kỳ Anh làm một buổi offline về Linux hay máy tính chi đó nói chung, có
> một bà bán cá bán tôm cả đời chưa biết Linux là cái gì, cầm con iPhone
> vào hỏi làm sao coi vnexpress thì Kỳ Anh có bực không? Chuyện không có
> hạn chế để tham gia là một chuyện, nhưng mọi thứ ở đời phải có fair
> point. Không thể cực đoan mà phải có sự cân bằng trong đó.
> 
> Ít nhất để tham gia một buổi offline cafe của dân xài hay yêu thích
> Linux với nhau thì cũng phải biết đến sự tồn tại của cái gọi là Linux
> đã chứ. Chứ còn không hiểu cái chữ Linux là cái chi chi mà đâm sầm 1
> buổi offline như vậy thì còn ra cái gì nữa?
> 
> Liệu Kỳ Anh có chấp nhận bỏ hết 1 buổi offline vui vẻ của anh em để
> ngồi giảng cho một người mà chưa chắc muốn biết rằng Linux là cái gì
> không?
> 
> An.
> > On Sun, 7 Sep 2014 11:53:17 +0700
> > An Nguyen <[email protected]> wrote:
> >
> >> Thứ nhất, mấy vụ cafe này về bản chất chỉ là offline của anh em với
> >> nhau như vẫn làm từ trước tới giờ. Nó không phải hội kín và cũng
> >> chẳng có gì để giấu. Dạo trước thì Kỳ Anh hay một số bạn hay chủ
> >> xướng vụ offline cafe. Gần đây thì mình hay chủ động tổ chức.
> >
> >
> > --
> > I am ... 5.5 dog years old.
> >
> > --
> > [email protected]
> > http://groups.google.com/group/saigonlug
> > To unsubscribe: <[email protected]>
> > ---
> > You received this message because you are subscribed to the Google
> > Groups "SaigonLUG" group. To unsubscribe from this group and stop
> > receiving emails from it, send an email to
> > [email protected] For more options, visit
> > https://groups.google.com/d/optout.
> 
> 
> --
I am ... 5.5 dog years old.