[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Re: [saigonlug] [Fork] Văn hóa đọc, hiểu và viết emailvấn đề của một cuộc tranh luận, không phải là anh nói giả bộ hay không,
đó là kết quả mà anh ta ảnh hưởng lên người khác. 

Là một hacker siêu đẳng hay đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy ngoài đường [1],
mình thấy không cần phải phí thời gian của mình vào mấy chuyện mình
0 thấy hiệu quả hoặc thật sự thích thú. 

http://icy.theslinux.org/slig/#slig0

On Sun, 7 Sep 2014 12:30:57 +0700
An Nguyen <[email protected]> wrote:

> 2014-09-07 12:24 GMT+07:00 Anh K. Huynh <[email protected]>:
> >
> > hihi, mời bạn stk xem lại log trên IRC đã nhé.  nói có sách,
> > mách có chứng. Chưa cần bàn triết lý sâu xa.
> 
> Không. Mình nói thật luôn vì sao mình giả bộ nói vụ tor tủng cần giấu.
> 
> Mình rất giận bạn mỗi lần bạn comment ẩu tả mà có vẻ không cân nhắc kĩ
> lưỡng trên mạng. Nhưng mình vẫn nể và quí trọng bạn đã hướng dẫn cho
> mình rất nhiều khi mới bước chân vào nghề. Rất nhiều lần khi mình tổ
> chức một cái gì đó, bạn ít khi trực tiếp giúp đỡ gì mà luôn troll,
> chọc hoặc comment bàn ra. Trong khi đó nếu bạn không thích thì cũng có
> một sự lựa chọn là lờ đi, việc ai nấy lo, thay vì chọc ngoáy cản đường
> lẫn nhau.
> 
> Hôm bữa là mình rất rất cáu, nhưng vừa nói ra thì thấy không ổn, nên
> mới đánh trống lảng sang chuyện tor tủng các thể loại. Đồng ý là làm
> vậy chả hay ho gì lắm, nhưng mình vẫn là con người. Và mặc dù mình rất
> cáu với bạn, mình vẫn xem bạn là bạn.
> 
> Thế thôi.
> Bạn hiểu hay không cũng tùy.
> 
> An.
> >
> > On Sun, 7 Sep 2014 12:14:48 +0700
> > An Nguyen <[email protected]> wrote:
> >
> >> Hello Kỳ Anh,
> >>
> >> 2014-09-07 12:08 GMT+07:00 Anh K. Huynh <[email protected]>:
> >> >
> >> > Chỗ này thì mình chua thêm: Mình có thể nói là những gì stk nói
> >> > trên IRC cách đây mấy hôm, vài ý tưởng trong mail này khác nhau.
> >> >
> >> > Một thành viên đã muốn tham gia các bạn ccòn tìm cách đuổi khéo,
> >> > thì nói "chẳng có gì để giấu" là không hợp.
> >> >
> >>
> >> Chuyện không có gì để giấu là đúng vì tất cả những gì anh em bàn
> >> luận đều công khai ở phòng chat công cộng. Lịch offline cũng thông
> >> báo public chứ chả giấu diếm hay biến cái gì thành hội kín.
> >>
> >> Còn việc của Kỳ Anh nói thì phải xem lại định nghĩa thành viên.
> >> Liệu Kỳ Anh làm một buổi offline về Linux hay máy tính chi đó nói
> >> chung, có một bà bán cá bán tôm cả đời chưa biết Linux là cái gì,
> >> cầm con iPhone vào hỏi làm sao coi vnexpress thì Kỳ Anh có bực
> >> không? Chuyện không có hạn chế để tham gia là một chuyện, nhưng
> >> mọi thứ ở đời phải có fair point. Không thể cực đoan mà phải có sự
> >> cân bằng trong đó.
> >>
> >> Ít nhất để tham gia một buổi offline cafe của dân xài hay yêu thích
> >> Linux với nhau thì cũng phải biết đến sự tồn tại của cái gọi là
> >> Linux đã chứ. Chứ còn không hiểu cái chữ Linux là cái chi chi mà
> >> đâm sầm 1 buổi offline như vậy thì còn ra cái gì nữa?
> >>
> >> Liệu Kỳ Anh có chấp nhận bỏ hết 1 buổi offline vui vẻ của anh em để
> >> ngồi giảng cho một người mà chưa chắc muốn biết rằng Linux là cái
> >> gì không?
> >>
> >> An.
> >> > On Sun, 7 Sep 2014 11:53:17 +0700
> >> > An Nguyen <[email protected]> wrote:
> >> >
> >> >> Thứ nhất, mấy vụ cafe này về bản chất chỉ là offline của anh em
> >> >> với nhau như vẫn làm từ trước tới giờ. Nó không phải hội kín và
> >> >> cũng chẳng có gì để giấu. Dạo trước thì Kỳ Anh hay một số bạn
> >> >> hay chủ xướng vụ offline cafe. Gần đây thì mình hay chủ động tổ
> >> >> chức.
> >> >
> >> >
> >> > --
> >> > I am ... 5.5 dog years old.
> >> >
> >> > --
> >> > [email protected]
> >> > http://groups.google.com/group/saigonlug
> >> > To unsubscribe: <[email protected]>
> >> > ---
> >> > You received this message because you are subscribed to the
> >> > Google Groups "SaigonLUG" group. To unsubscribe from this group
> >> > and stop receiving emails from it, send an email to
> >> > [email protected] For more options, visit
> >> > https://groups.google.com/d/optout.
> >>
> >>
> >>
> >
> >
> >
> > --
> > I am ... 5.5 dog years old.
> >
> > --
> > List's uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
> > List's rules: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
> > ---
> > You received this message because you are subscribed to the Google
> > Groups "ArchLinux for Vietnamese" group. To unsubscribe from this
> > group and stop receiving emails from it, send an email to
> > [email protected] To view this discussion
> > on the web visit
> > https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/20140907122404.5a73193a%40icy.bar.
> 
> 
> --
I am ... 5.5 dog years old.