[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] LặnCó gì mọi người có ai send mình hộ log để mình follow với. :)

2014-09-08 9:27 GMT+07:00 Anh K. Huynh <[email protected]>:
On Mon, 8 Sep 2014 09:15:05 +0700
Phan Tấn Phú <[email protected]> wrote:

> Kỳ Anh rảnh cuối tuần xuống Biên Hoà chơi, cho ông nhậu ngán rồi về.

Mới tiễn xong cái phone4 đấy. Có hàng cho mình xử tiếp thì ok :D

--
I am ... 5.5 dog years old.

--
List's uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List's rules: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/20140908092705.494be613%40icy.bar.