[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] LặnOn 09/08/2014 07:18 AM, Anh K. Huynh wrote:
> Huy còn một tội a còn chưa "xử" em. Tháng sau nhé. Chuẩn bị cãi đi
> là vừa.:D
Em tội tình chi đâu :D

Đề nghị anh cho biết cáo trạng để tìm chứng cứ cãi :D

-- 
Be different and always different

LS0tLS1FTkQgUEdQIFNJR05BVFVSRS0tLS0tDQo=