[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] LặnOn Mon, 08 Sep 2014 17:22:22 +0700
Severus <[email protected]> wrote:

> 
> On 09/08/2014 07:18 AM, Anh K. Huynh wrote:
> > Huy còn một tội a còn chưa "xử" em. Tháng sau nhé. Chuẩn bị cãi đi
> > là vừa.:D
> Em tội tình chi đâu :D
> 
> Đề nghị anh cho biết cáo trạng để tìm chứng cứ cãi :D
> 

:D thôi hổng có chi, a chờ e gây trước rồi gây lại vậy :D

--
I am ... 5.5 dog years old.