[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Re: Offline với Tân chiều 8/9/2014Mình chỉ giải quyết các nhu cầu cá nhân của mình dùng electricimp thôi chứ không làm gì to tát.
Cả arduino cũng lơ mơ nên không biết có thể nói gì với bo nhúng không nhưng luôn sẵn lòng chia sẻ tất cả gì mình biết. Buổi trưa khu vực q1. Hẹn hò trong mail riêng


> 2. Các dự án nhỏ , vòng quay nhanh , ví dụ, dựa trên các thiết bị nhúng,
>
>   chíp ARM,... Theo mình hiểu thì Tân đã làm được nhiều thứ rất thú vị.
>
>   Hoàn toàn có khả năng bắt đầu và kết thúc nhanh chóng, hiệu quả
>

Em cũng đang làm về lĩnh vực nhúng nên cũng muốn offline với anh Tân một lần cho biết, được thì em muốn gặp mặt và trao đổi về kiến thức ạ.

Duc Tran

--
List's uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List's rules: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/b325270c-4a50-4e99-9ff9-ed8fc494fa16%40googlegroups.com.