[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Re: xài gì để quản lý 5k tập tin video?Xài: #rm -rf / :)

On 12/09/2014 8:32 am, "Anh K. Huynh" <[email protected]> wrote:

Bạn nào biết chỉ dùm :D

On Sun, 7 Sep 2014 11:48:41 +0700
"Anh K. Huynh" <[email protected]> wrote:

> Chào,
>
> Mấy ngày nay thử đi thử lại nhưng chưa tìm ra công cụ để quản lý
> số video khủng này . Đây là các video do mình quay, tên đặt
> lung tung.
>
> Trước đây xài digikam, nhưng nó hay chết và không preview
> (xem trước) tập tin video được, nên bỏ luôn rồi.
>
> Bạn nào biết chỉ biết giúp. Cảm ơn.
>
> TB: nhìn qua hàng của Corel chỉ thấy AfterShot hỗ trợ Linux.
> AfterShot giống như ... LightRoom hay DarkRoom.
>
> --
> I am ... 5.5 dog years old.--
I am ... 5.5 dog years old.

--
List's uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List's rules: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/20140912083241.38a91aa1%40icy.bar.