[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] giải mật một mẩu tin tuyển dụng



Lúc đó mình có gửi CV cho bạn. Bạn thay mặt cho bộ phận phân sự họ từ
chối mình luôn thì phải.

Cũng là dĩ vãng, cũng vui. ;)

2014-09-12 8:31 GMT+07:00 Anh K. Huynh <[email protected]>:
> Hi,
>
> Sáng nay tự nhiên thấy mình có post bài này  [1],
> là một mẩu tin tuyển dụng liên quan tới AWS, Hadoop.
>
> Nhiều bạn lúc đó muốn apply part-time. Có bạn H. mà
> mình CC trong thư này (không biết lúc đó lubu có hỏi
> cho H. không nữa.)
>
> Nhiều bạn hỏi đó là công ty nào. Hihi, đó là công ty
> Adatao, cách đây không lâu được nâng quỹ đầu tư lên
> mức 13 triệu Mỹ kim đấy :D
>
> Trả lời cho các bạn nào từng hỏi :) Lâu lâu ăn mày dĩ
> vãng cũng vui hehe
>
> [1] https://groups.google.com/forum/?_escaped_fragment_=topic/saigonlug/CvcmrVyBio0#!topic/saigonlug/CvcmrVyBio0
>
> TB: do bị ban ở SaigonLUG rồi nên đành CC cho mấy bạn ở bên vậy.
>
> --
> I am ... 5.5 dog years old.
>
> --
> List's uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
> List's rules: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
> ---
> You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected]
> To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/20140912083124.1dca9b24%40icy.bar.



-- 
Nguyễn Châu An || An NGUYEN
Linux Technician & FOSS Advocate
-------
OpenPGP KeyID  2048R/8F77A48C
Key Fingerprint     7652 B403 749F F173 227D 4865 FB71 EC95 8F77 A48C