[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] giải mật một mẩu tin tuyển dụngsed s/"bộ phận phân sự"/"bộ phận nhân sự"/g

2014-09-12 10:08 GMT+07:00 An Nguyen <[email protected]>:
> Lúc đó mình có gửi CV cho bạn. Bạn thay mặt cho bộ phận phân sự họ từ
> chối mình luôn thì phải.
>
> Cũng là dĩ vãng, cũng vui. ;)
>
> 2014-09-12 8:31 GMT+07:00 Anh K. Huynh <[email protected]>:
>> Hi,
>>
>> Sáng nay tự nhiên thấy mình có post bài này  [1],
>> là một mẩu tin tuyển dụng liên quan tới AWS, Hadoop.
>>
>> Nhiều bạn lúc đó muốn apply part-time. Có bạn H. mà
>> mình CC trong thư này (không biết lúc đó lubu có hỏi
>> cho H. không nữa.)
>>
>> Nhiều bạn hỏi đó là công ty nào. Hihi, đó là công ty
>> Adatao, cách đây không lâu được nâng quỹ đầu tư lên
>> mức 13 triệu Mỹ kim đấy :D
>>
>> Trả lời cho các bạn nào từng hỏi :) Lâu lâu ăn mày dĩ
>> vãng cũng vui hehe
>>
>> [1] https://groups.google.com/forum/?_escaped_fragment_=topic/saigonlug/CvcmrVyBio0#!topic/saigonlug/CvcmrVyBio0
>>
>> TB: do bị ban ở SaigonLUG rồi nên đành CC cho mấy bạn ở bên vậy.
>>
>> --
>> I am ... 5.5 dog years old.
>>
>> --
>> List's uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
>> List's rules: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
>> ---
>> You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
>> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected]
>> To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/20140912083124.1dca9b24%40icy.bar.
>
>
>
> --
> Nguyễn Châu An || An NGUYEN
> Linux Technician & FOSS Advocate
> -------
> OpenPGP KeyID  2048R/8F77A48C
> Key Fingerprint     7652 B403 749F F173 227D 4865 FB71 EC95 8F77 A48C-- 
Nguyễn Châu An || An NGUYEN
Linux Technician & FOSS Advocate
-------
OpenPGP KeyID  2048R/8F77A48C
Key Fingerprint     7652 B403 749F F173 227D 4865 FB71 EC95 8F77 A48C