[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] giải mật một mẩu tin tuyển dụngĐừng nên kết luận vội vàng như thế An :) nếu có từ chối
thì cũng có lý do của nó cả.

Tất nhiên, An cảm thấy thế nào thì cũng tùy An thôi :)

On Fri, 12 Sep 2014 10:08:20 +0700
An Nguyen <[email protected]> wrote:

> Lúc đó mình có gửi CV cho bạn. Bạn thay mặt cho bộ phận phân sự họ từ
> chối mình luôn thì phải.
> 
> Cũng là dĩ vãng, cũng vui. ;)
> 
> 2014-09-12 8:31 GMT+07:00 Anh K. Huynh <[email protected]>:
> > Hi,
> >
> > Sáng nay tự nhiên thấy mình có post bài này  [1],
> > là một mẩu tin tuyển dụng liên quan tới AWS, Hadoop.
> >
> > Nhiều bạn lúc đó muốn apply part-time. Có bạn H. mà
> > mình CC trong thư này (không biết lúc đó lubu có hỏi
> > cho H. không nữa.)
> >
> > Nhiều bạn hỏi đó là công ty nào. Hihi, đó là công ty
> > Adatao, cách đây không lâu được nâng quỹ đầu tư lên
> > mức 13 triệu Mỹ kim đấy :D
> >
> > Trả lời cho các bạn nào từng hỏi :) Lâu lâu ăn mày dĩ
> > vãng cũng vui hehe
> >
> > [1]
> > https://groups.google.com/forum/?_escaped_fragment_=topic/saigonlug/CvcmrVyBio0#!topic/saigonlug/CvcmrVyBio0
> >
> > TB: do bị ban ở SaigonLUG rồi nên đành CC cho mấy bạn ở bên vậy.
> >
> > --
> > I am ... 5.5 dog years old.
> >
> > --
> > List's uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
> > List's rules: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
> > ---
> > You received this message because you are subscribed to the Google
> > Groups "ArchLinux for Vietnamese" group. To unsubscribe from this
> > group and stop receiving emails from it, send an email to
> > [email protected] To view this discussion
> > on the web visit
> > https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/20140912083124.1dca9b24%40icy.bar.
> 
> 
> --
I am ... 5.5 dog years old.