[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Vụ lùm xùm shownix thứ haiCái này chỉ là ý kiến cá nhân của em thôi. Chứ em thấy có tới 5-6 con bot chỉ để quản lý 1 kênh IRC là quá nhiều. Có thêm cả con bot của bác .Tux. nữa.

Vào 10:51 Ngày 12 tháng 09 năm 2014, Anh K. Huynh <[email protected]> đã viết:
On Fri, 12 Sep 2014 10:37:12 +0700
n0b0dy <[email protected]> wrote:

> p/s: ko liên quan lắm nhưng mà anh coi rút gọn bớt đống bot của anh
> trên irc nha -_-...

Anh săn sàng rút _bot_, nếu em (và các bạn khác) có một lý do hợp lý.

A đã có ghi ra đây [1] nếu cần điều chỉnh gì thì e bổ sung

[1] http://archlinuxvn.org/vn/bot/

--
I am ... 5.5 dog years old.

--
List's uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List's rules: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/20140912105140.54edb9ed%40icy.bar.