[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] giải mật một mẩu tin tuyển dụngÀ, lúc nãy mình gửi rồi mới nhận đc email của bạn. Trước đây lí do bạn nói với mình rằng mình ko đủ tiêu chuẩn về kĩ thuật cho vị trí đó. Mình xem đó là một sự xúc phạm.

Nếu từ lúc đó bạn nói thẳng thắn là có lí do nên ko thể giới thiệu mình được thì có lẽ giờ mình đã chẳng nhớ vụ đó. Có lẽ bạn với mình đã ít khi thẳng thắn với nhau trước đây, từ cả 2 phía. :)

Regards,
An NGUYEN.

Sent from Evil Close-Sourced Darwin.

> On Sep 12, 2014, at 11:18 AM, "Anh K. Huynh" <[email protected]> wrote:
> 
> 
> Đã nói rồi mà sao cứ xoắn thế nhỉ?
> 
> Thứ nhất, mình không làm việc với HR của họ
> 
> Thứ hai, có lý do, mình 0 thể nói với bạn
> 
> Chẵng lẽ một người bình thường, lại không thể chấp nhận
> và tìm cho bản thân một lý do đơn giản hay sao?!
> 
> On Fri, 12 Sep 2014 11:10:31 +0700
> An Nguyen <[email protected]> wrote:
> 
>> Mình ko hỏi chuyện VNG. Mình hỏi bạn dựa vào tư cách nào để quyết
>> định đánh rớt mình thay cho bộ phận HR của Adatao.
>> 
>> Mà thôi, ko quan trọng nữa. Bạn ko cần trả lời.
>> An.
> 
> 
> --
> I am ... 5.5 dog years old.
> 
> -- 
> List's uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
> List's rules: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
> --- 
> You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected]
> To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/20140912111802.6c945619%40icy.bar.