[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Khắc phục sự cố màn hình kdeHiếu cài lại vào được desktop nhưng màn hình bị lỗi hoài.
Điều chỉnh tốt  màn hình rồi  Log out. Đăng nhập lại thì màn hình lại bị lỗi.
Hệ thống System setting bị lỗi luôn:
System Settings was unable to find any view, and hence has nothing to display.
Chắc là phải cài lại thôi. Các bạn có cách nào giải quyết không?Xem lỗi này trên mạng cũng không giải quyết được.


On Thursday, September 11, 2014 3:46 PM, Doan Luong Van <[email protected]> wrote:


Thử cài lại xorg-server đi anh
pacman -Syf xorg-server

On Thu, Sep 11, 2014 at 10:06 PM, 'Nguyenvanminh Hieu' via ArchLinux for Vietnamese <[email protected]> wrote:
Laptop của Hiếu chưa cài touchpad tui vọc thử thì màn hình kde tiêu luôn.
Chạy lệnh :
$startx
Thì màn hình báo:
/etc/X11/xinit/xserverrc: line 5: /usr/bin/X: No such file or directory

xinit: giving up
xinit: unable to connect to X server: Connection refused
xinit:server error
Mong các bạn trong nhóm khắc phục giúp
--
List's uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List's rules: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/1410448001.86643.YahooMailNeo%40web193703.mail.sg3.yahoo.com.--
My full name is Doan Lương Văn and I am interested in all things nerd.
My blog (technicality) is https://redlotus.github.io/redlotus
Mobile: 0972097776  
Tan Binh Dist, HCMC
-------
"Keep it simple, stupid."
--
List's uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List's rules: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/CAPoC%2BSVCwUDeZF3%3D4mrGKApdJ7DSw%3DihXP_f26w3cfVp2it20Q%40mail.gmail.com.