[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] [Tham khảo] Có nên lập Group Facebook?+1 cho n0bawk và n0b0dy
Mình ủng hộ nhiệt liệt ý tưởng này

Vào 12-09-2014 13:09, "Anh K. Huynh" <[email protected]> đã viết:
On Thu, 11 Sep 2014 22:09:13 -0700 (PDT)
Võ Hoàng Sang <[email protected]> wrote:

> 5. Bất lợi là chất thành viên của nhóm facebook sẽ bị loãng. Các
> thành phần nguy hiểm cũng tăng lên. Chủ đề cũng sẽ ko được lưu lại.
> Lục lại cũng khó.

Em đăng ký một tài khoản ma, để nhận mọi notification từ nhóm FB này.
Có server, mình sẽ lưu lại ở dạng mbox, làm nơi lưu trữ công cộng.

A cũng đang làm điều tương tự cho Google Group này . Xem thêm [1]


[1] https://github.com/icy/google-group-crawler

--
I am ... 5.5 dog years old.

--
List's uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List's rules: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/20140912130929.07ebec04%40icy.bar.