[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Khắc phục sự cố màn hình kdeXem file pacman.log sau khi cai xorg-server :
" xorg-server has now the ability to run without root rights with  the help
of systemd-logind. xserver will fail to run if not launched
   from the same virtual terminal as was used to log in.
    Without root rights, log files will be in ~/.local/share/xorg/ directory.
 
    Old behavior can be restored through Xorg.wrap config file.
   See Xorg.wrap man page (man xorg.wrap)."


On Friday, September 12, 2014 7:44 AM, 'Nguyenvanminh Hieu' via ArchLinux for Vietnamese <[email protected]> wrote:


Tui chưa cài touchpad nên cài thử. Sau đó cài lại xf86-video-intel thì hệ thống tự gỡ xorg-server. Và không thể vào màn hình kde được. Sau đó theo hướng dẫn thì tui cài lại xorg-server và 1 số xf86-video có liên quan thì vào được màn hình kde nhưng điều chỉnh xong log out và trở lại thì nó vẫn bị lỗi như trình ở trên


On Friday, September 12, 2014 6:30 AM, Anh K. Huynh <[email protected]> wrote:


On Fri, 12 Sep 2014 14:15:14 +0800
"'Nguyenvanminh Hieu' via ArchLinux for Vietnamese" <[email protected]> wrote:

> Hiếu cài lại vào được desktop nhưng màn hình bị lỗi hoài.
>
> Điều chỉnh tốt  màn hình rồi  Log out. Đăng nhập lại thì màn hình lại
> bị lỗi. Hệ thống System setting bị lỗi luôn:
> System Settings was unable to find any view, and hence has nothing to
> display. Chắc là phải cài lại thôi. Các bạn có cách nào giải quyết
> không?Xem lỗi này trên mạng cũng không giải quyết được.


Hệ thống đang chạy, Hiếu đã làm cái gì để ra nông nỗi này? Hiếu phải mô
tả lại tí, thấy có gì lạ mới giúp Hiếu giải quyết được. Chứ giờ biết
căn cứ vào đâu mà giúp?

Coi bộ mùa này Củ Chi nóng quá, ổ cứng hỏng luôn  à ... :D


--
I am ... 5.5 dog years old.


--
List's uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List's rules: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to archlinuxvn+[email protected]

To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/20140912133024.08dc458a%40icy.bar.--
List's uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List's rules: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/1410507844.91761.YahooMailNeo%40web193704.mail.sg3.yahoo.com.