[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Re: [ArchLinuxVn] [FOSS Cafe] Chủ đề system automationAn Nguyen.
On May 29, 2013 11:13 PM, "Anh K. Huynh" <[email protected]> wrote:
>
>
> Dự kiến kể từ tháng 6/2013 #theslinux sẽ tổ chức offline hàng
> tháng về các vấn đề thuần túy kỹ thuật #linux, hệ thống,...
>
> #stk phối hợp làm chung luôn, nhân tiện gộp hội #saigonlug
> vào hội #archlinuxvn hay #theslinux luôn cũng được :D (J/K)
>

Phúc SLinux

this.isSaigonlug()

http://www.bwmag.in/wp-content/uploads/2011/10/This-is-Sparta.jpg

Durr =]]
> On Wed, 29 May 2013 12:42:49 +0000
> Quang Nguyễn <[email protected]> wrote:
>
> > Tks bạn An đã rất nhanh chóng tạo ra chủ đề :-) Mới nói lúc chiều mà
> > giờ làm thiệt là zui rồi.
> > Vote ngày và tất nhiên mềnh sẽ đi :-)
>
>
>
> --
> I am ... 5 dog years old.
>
> --
> [email protected]
> http://groups.google.com/group/saigonlug
> To unsubscribe: <[email protected]>
> ---
> You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Saigon GNU/Linux User Group" group.
> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].
> For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.
>
>