[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Re: [ArchLinuxVn] [FOSS Cafe] Chủ đề system automationChủ đề này rất lý thú,không biết sẽ tổ chức khi nào nhỉ.
On 5/29/2013 7:42 PM, Quang Nguyễn wrote:
Tks bạn An đã rất nhanh chóng tạo ra chủ đề :-) Mới nói lúc chiều mà giờ làm thiệt là zui rồi.
Vote ngày và tất nhiên mềnh sẽ đi :-)


Vào 07:47 Ngày 29 tháng 5 năm 2013, An Nguyen <[email protected]> đã viết:
Hello anh em,

Trong cả 2 group SaigonLUG và Archlinuxvn có nhiều anh em làm system
engineer. Không ít người đã quen thuộc với các giải pháp configuration
management như Puppet, Chef, Ansible, Saltstack, etc. Các ứng dụng này
kết hợp với những công cụ như Fabric (Python) và tool tự viết của anh
em có thể tạo ra một mô hình system automation khá hoàn chỉnh.

Do vậy mình đang nghĩ hôm nào anh em ta ngồi lại cafe chia sẻ xung
quanh chủ đề này.

Một hướng mở rộng hơn mà mình đang theo đuổi nhiều tháng qua là giảm
nhiều nhất có thể sự tác động trực tiếp của Sysadmin vào system. Thay
vào đó system có thể tự vận hành và bảo trì.

Anh em thấy chủ đề này thế nào?
An.


--
Nguyễn Châu An || An NGUYEN
Linux Technician & FOSS Advocate
-------
OpenPGP KeyID  2048R/8F77A48C
Key Fingerprint     7652 B403 749F F173 227D 4865 FB71 EC95 8F77 A48C

--
List uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List rules and others: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].

--
Quang Nguyễn
--
[email protected]
http://groups.google.com/group/saigonlug
To unsubscribe: <[email protected]>
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Saigon GNU/Linux User Group" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].
For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.
 
 


--
DINH NHAT AN
Email: [email protected] | [email protected]
Mobile: 0905 454 020