[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [saigonlug] Re: [FOSS Cafe] Chủ đề system automationOn Sun, Jun 9, 2013 at 1:24 PM,  <[email protected]> wrote:
> Mình thì mong mọi người chia sẻ những cái này bằng paper để những người
> không tham dụ có thể học hỏi thêm chứ nhỉ!
>
Khó lắm bạn ơi.

Cái này là dạng chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn. Nên chỉ có thể chia sẻ
qua cafe như buổi chiều nay hoặc chia sẻ qua mailing list thôi.

Chứ còn slide quảng cáo cho puppet, chef các kiểu thì đầy rẫy người
làm rồi. Đọc wikipedia cũng hiểu ý chính. :-)


> --
> [email protected]
> http://groups.google.com/group/saigonlug
> To unsubscribe: <[email protected]>
> ---
> You received this message because you are subscribed to the Google Groups
> "Saigon GNU/Linux User Group" group.
> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an
> email to [email protected]
> For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.
>
>-- 
An NGUYEN || System Administrator
Klamr.it