[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Re: [saigonlug] [Fork] Văn hóa đọc, hiểu và viết emailThật là tiếc cho 1 tình bạn dài mấy năm. Theo mình thấy anh kỳ anh cũng chỉ muốn tốt cho An. Đó là những góp ý chân thành nhưng hơi khó nghe 1 tí.
An nên nhìn nhận lại, nếu trong cái hack cafe của an chỉ có mấy anh em mà không có thêm ai mới mặc dù mình thấy an đăng cũng lâu. Thì ko nên post trong group nữa. Lấy dt ra gọi phải lẹ không (tất nhiên là mình không muốn nói là an thích khoe có hội này hội kia).
Với lại sglug mình thấy hoạt động sôm tụ nhất cg là trên fb. Mà fb sglug hình như ko phải do an lập ra?

Chỉ vài lời vậy thôi.
Chào thân ái và quyết thắng!

TN
Platform engineer, DeK technologies

On Sep 9, 2014 11:15 AM, "Anh K. Huynh" <[email protected]> wrote:

Đề nghị xem lại log IRC.

On Mon, 8 Sep 2014 13:23:09 +0700
n0b0dy <[email protected]> wrote:

> 2. Anh Kỳ Anh ko nên lặn đi 1 thơi gian. Nó ko giải quyết được vấn đề
> gì cả. stk cũng nên calm down 1 tý. Việc công ra việc công, việc tư
> ra việc tư.


--
I am ... 5.5 dog years old.

--
[email protected]
http://groups.google.com/group/saigonlug
To unsubscribe: <[email protected]>
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "SaigonLUG" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.