[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[job] cần người rành về thiết kế db systemHi,

Cần người rành thiết kế dữ liệu (cụ thể là postgresql)
để làm cho một dự án liên quan tới tài chính. Có thể
làm dạng tư vấn, part-time. Công việc là kiểm tra,
hiệu chỉnh các thiết kế của db system, và giám sát
việc triển khai hệ thống này. Một dạng B.A.

Các bạn liên hệ qua email này nếu quan tâm hoặc
biết ai có thể giúp. Cần thông tin gì thêm mình có
thể cung cấp.

TB: mình có quyền xem xét và drop CV nhé. Nhưng tinh
thần là chuyển thẳng 100%. CV này không dành cho 
siêu nhân như ... An stk.

--
I am ... 5.5 dog years old.