[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] [job] cần người rành về thiết kế db systemĐúng là bọn hệ mông ($ys as$) ka ka ka

On 23/09/2014 1:55 pm, "n0b0dy" <[email protected]> wrote:
Thôi 2 bác ơi, ... Anh z1y anh ko ghi cái dòng đó cũng đâu chết ai. Anh có thể drop thẳng cái CV của bất kì ai mà.

Còn bác An thì nên bình tĩnh chút. Cả 2 đều lão làng trong nghề Sys ass cũng như trong hội cả. 2 bác đánh nhau rồi quay qua giận hờn vu vơ thì nhiều ng thiệt thôi.

Tóm lại là giờ bác nào lập thớt nào thì bác kia coi như ignore nó đi. Huề cả làng.

Đợi khi nào 2 bác bình tĩnh lại rồi nói chuyện với nhau sau.

Vào 13:03 Ngày 23 tháng 09 năm 2014, Anh K. Huynh <[email protected]> đã viết:

Mình nói thẳng để bạn An không phải apply rồi sau 10 năm
lại xoắn "dek, thằng cha đó em cv của mình".

Thuốc đắng dã tật. Mình 0 thích rắc rối. Cảm ơn.


On Tue, 23 Sep 2014 11:05:40 +0700
An Nguyen <[email protected]> wrote:

> > TB: mình có quyền xem xét và drop CV nhé. Nhưng tinh
> > thần là chuyển thẳng 100%. CV này không dành cho
> > siêu nhân như ... An stk.
> >
> Bây giờ là anh tính personal attack thật sự và không cần nguyên nhân
> đấy hả?
>
> Anh nói chuyện kiểu này tự hỏi xem người nghe có bực không? Anh thường
> bảo tiên trách kỉ hậu trách nhân, nhưng anh có bao giờ chịu quan tâm
> xem cách mình nói chuyện với mọi người xung quanh nó thế nào không?
>
> An.
>--
I am ... 5.5 dog years old.

--
List's uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List's rules: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/20140923130351.2f97c474%40icy.bar.

--
List's uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List's rules: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/CAADZ0rV1hR%3DB4UfeYxA-TeNiscs0BiAqrcffjkp83GcrZ7Kieg%40mail.gmail.com.