[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Form đăng kí áo ArchlinuxVNOn Tue, 23 Sep 2014 15:10:44 +0700
Long Phan Dao Viet <[email protected]> wrote:

> Long già đề nghị z1y tặng mình 1 cái :)

Ku donate vô vụ làm áo này 1 chai đi, tớ tặng lại 1 cái :D


--
I am ... 5.5 dog years old.