[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Form đăng kí áo ArchlinuxVNOn Tue, 23 Sep 2014 15:17:59 +0700
"Hieu D. Bui" <[email protected]> wrote:

> 
> Áo của mình bị giãn hết rồi có được đổi cái mới ko bạn Sang ơi :D

Chắc mấy bạn cũ mua lại thì cũng nên giảm giá tí nhỉ ;) Vote +1

--
I am ... 5.5 dog years old.