[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Form đăng kí áo ArchlinuxVNSao lại hem có cỡ M Sang ơi

Vào 23-09-2014 15:06, "Võ Hoàng Sang" <[email protected]> đã viết:
https://docs.google.com/forms/d/1WcH_A5F2jEqNgSCBaiPMZ_ySO4HKFM5w7xSSv7KeM64/viewform

Hi all, đợt làm áo lần này sẽ làm áo cho các thành viên trên facebook và 1 số bạn chưa có áo đợt trước. *điển hình là kita đậu nành và lokihero*. Mọi người góp ý thoải mái :)

Anh z1y coi form này đã đc chưa? Còn thiếu gì ko?

--
List's uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List's rules: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/09bbc3b7-0d6b-48aa-8664-4e96260fc2f7%40googlegroups.com.