[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Form đăng kí áo ArchlinuxVNÝ là điền cỡ vào :)).

z1y: Em còn chưa biết giá thế nào mà. Em đăng lên group trước vì trên group dễ hơn. Bên facebook nhiều khi ý kiến ý cò nữa.

Riêng vụ đổi áo thì hỏi chủ xị hồi trước là sen hồng redlotus :3


Vào 15:26:33 UTC+7 Thứ ba, ngày 23 tháng chín năm 2014, Dynamo đã viết:
> Sao lại hem có cỡ M Sang ơi
> 
> Vào 23-09-2014 15:06, "Võ Hoàng Sang" <[email protected]> đã viết:
> https://docs.google.com/forms/d/1WcH_A5F2jEqNgSCBaiPMZ_ySO4HKFM5w7xSSv7KeM64/viewform
> 
> 
> 
> Hi all, đợt làm áo lần này sẽ làm áo cho các thành viên trên facebook và 1 số bạn chưa có áo đợt trước. *điển hình là kita đậu nành và lokihero*. Mọi người góp ý thoải mái :)
> 
> 
> 
> Anh z1y coi form này đã đc chưa? Còn thiếu gì ko?
> 
> 
> 
> --
> 
> List's uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
> 
> List's rules: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
> 
> ---
> 
> You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
> 
> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected]
> 
> To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/09bbc3b7-0d6b-48aa-8664-4e96260fc2f7%40googlegroups.com.