[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Form đăng kí áo ArchlinuxVNÀ thì ra là stupid dùng là danh từ. Nhưng mà ko short thì cũng vứt!! 


On Tue, 23 Sep 2014 15:31:09 +0700
"Anh K. Huynh" <[email protected]> wrote:

> Câu này là "Keep it simple, stupid". "Stupid" không phải là một đồng
> tính từ như "Simple". (Không nhớ rõ Stupid ám chỉ điều gì :D). Giờ thêm
> short vô thì hơi trật nữa. Arch giờ phức tạp bỏ xừ :D