[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Form đăng kí áo ArchlinuxVNTrường hợp này em nghĩ nên cho đổi cái mới, tính tiền 2 cái và giảm giá 30%, he he.

2014-09-23 15:17 GMT+07:00 Hieu D. Bui <[email protected]>:

Áo của mình bị giãn hết rồi có được đổi cái mới ko bạn Sang ơi :D


On Tue, 23 Sep 2014 01:06:38 -0700 (PDT)
Võ Hoàng Sang <[email protected]> wrote:

> https://docs.google.com/forms/d/1WcH_A5F2jEqNgSCBaiPMZ_ySO4HKFM5w7xSSv7KeM64/viewform
>
> Hi all, đợt làm áo lần này sẽ làm áo cho các thành viên trên facebook và 1 số bạn chưa có áo đợt trước. *điển hình là kita đậu nành và lokihero*. Mọi người góp ý thoải mái :)
>
> Anh z1y coi form này đã đc chưa? Còn thiếu gì ko?
>

--
List's uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List's rules: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/20140923151759.5db270b3%40gmail.com.--
Nguyen Hoang Hieu
MSc Student at University of Science - Vietnam National University of Ho Chi Minh City.
Email: [email protected] 
Mobile: 0905 515 842
"We can only see a short distance ahead, but we can see plenty there that needs to be done."