[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Form đăng kí áo ArchlinuxVNOn Tue, 23 Sep 2014 17:25:05 +0700
Hoang Long Nguyen <[email protected]> wrote:

> Hi all
> 
> Long nghĩ nếu phía sau để cái hình logo mới dòng chữ Archlinux thôi
> thì sẽ đẹp hơn nhiều.

@Sang: Mặc dù ý kiến của a là giữ nguyên logo cho đỡ, nhưng để công
bằng cho các bạn mới, a sẽ tìm lại các logo cũ cho các bạn chọn. Nếu
cần thì sẽ thuê nhà thiết kế Mít của chúng ta làm logo mới luôn. ;)

^.^

--
I am ... 5.5 dog years old.