[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Form đăng kí áo ArchlinuxVNMình nghĩ cho mấy bạn nhỏ thui ý mà :v
Mình thì to thế này cỡ L là chuẩn rồi :)
Mà rõ ràng là tay Sang dìm hàng mình, hừ hừ

Vào 23-09-2014 15:32, "Võ Hoàng Sang" <[email protected]> đã viết:
Vào 15:26:33 UTC+7 Thứ ba, ngày 23 tháng chín năm 2014, Dynamo đã viết:
> Sao lại hem có cỡ M Sang ơi
>
> Vào 23-09-2014 15:06, "Võ Hoàng Sang" <[email protected]> đã viết:
> https://docs.google.com/forms/d/1WcH_A5F2jEqNgSCBaiPMZ_ySO4HKFM5w7xSSv7KeM64/viewform
>
>
>
> Hi all, đợt làm áo lần này sẽ làm áo cho các thành viên trên facebook và 1 số bạn chưa có áo đợt trước. *điển hình là kita đậu nành và lokihero*. Mọi người góp ý thoải mái :)
>
>
>
> Anh z1y coi form này đã đc chưa? Còn thiếu gì ko?
>
>
>
> --
>
> List's uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
>
> List's rules: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
>
> ---
>
> You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
>
> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].
>
> To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/09bbc3b7-0d6b-48aa-8664-4e96260fc2f7%40googlegroups.com.

mà lớn to đẩu rồi thì mặc size L đi :3

--
List's uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List's rules: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/64f0b727-2f4f-4956-ae17-00c99889b07e%40googlegroups.com.