[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] ghép vài hình nhỏ trên hình lớnCài android-x86 đi, ka ka ka ....

On Wed, Sep 24, 2014 at 10:27 AM, Anh K. Huynh <[email protected]> wrote:
Hi,

Mình cần ghép các hình nhỏ trên một hình lớn để in ra,
(sắp xếp theo thứ tự ngẫu nhiên , ngộ nghĩnh.)
Kiểu ứng dụng (photo collage) trên điện thoại di động,
nhưng mà là chạy trên Linux.

Bạn nào biết chỉ với. Thử mấy cái chẳng được gì :( Linux
tệ quá.

--
I am ... 5.5 dog years old.

--
List's uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List's rules: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/20140924102736.745d621e%40icy.bar.