[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Form đăng kí áo ArchlinuxVNz1y: Well, ai đề xuất gì thì tự design lại thôi anh. Chứ giờ ngồi đáp ứng từng người từng người một thì em khổ chứ ai khổ đâu :|

Vào 20:15 Ngày 23 tháng 09 năm 2014, Anh K. Huynh <[email protected]> đã viết:
On Tue, 23 Sep 2014 17:25:05 +0700
Hoang Long Nguyen <[email protected]> wrote:

> Hi all
>
> Long nghĩ nếu phía sau để cái hình logo mới dòng chữ Archlinux thôi
> thì sẽ đẹp hơn nhiều.

@Sang: Mặc dù ý kiến của a là giữ nguyên logo cho đỡ, nhưng để công
bằng cho các bạn mới, a sẽ tìm lại các logo cũ cho các bạn chọn. Nếu
cần thì sẽ thuê nhà thiết kế Mít của chúng ta làm logo mới luôn. ;)

^.^

--
I am ... 5.5 dog years old.

--
List's uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List's rules: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/20140923201512.36b51376%40icy.bar.