[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: Bàn về logo trên áo * Re: [ArchLinuxVn] Form đăng kí áo ArchlinuxVNem thấy dùng Logo của Archlinux thôi là rất đẹp thêm chữ Viêt Nam vào là quá chuẩn rồi anh vừa đẹp vừa simple

2014-09-24 13:34 GMT+07:00 Anh K. Huynh <[email protected]>:
On Wed, 24 Sep 2014 11:45:58 +0700
n0b0dy <[email protected]> wrote:

> z1y: Well, ai đề xuất gì thì tự design lại thôi anh. Chứ giờ ngồi đáp
> ứng từng người từng người một thì em khổ chứ ai khổ đâu :|
>

Các mẫu logo:

  http://i.imgur.com/kro61.png (attached)
  http://l.archlinuxvn.org/archlinuxvn/pngdlMsUdxp9X.png
  http://l.archlinuxvn.org/archlinuxvn/pngxm_Tl9oLQi.png
  Mẫu của Kỳ-Quang-Thái trên Facebook (attached)

Các ý kiến về logo

* Logo sau to quá (Phú)

* Dùng mẫu Grafiti (Doan)

* "Với mẫu áo hiện tại thì mình chỉ thích được cái logo trên ngực,
  còn sau lưng, mình vẫn chưa thấy (chưa hiểu) 2 cái lưỡi ở rìa
  với ý nghĩa gì, và cảm giác rất mất cân đối" (Kỳ-Quang-Thái, Fb)

* "Em thấy logo archlinux là đủ. Theo đúng tiêu chí simple..."
  (Phạm Ngọc Bắc, Fb)

Các ý kiến trên FB thì có ở link [1]

[1] https://www.facebook.com/groups/archlinuxvn/permalink/269982456528817/

--
I am ... 5.5 dog years old.

--
List's uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List's rules: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/20140924133433.775c0077%40icy.bar.