[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[security] update bash gấpvì dính lỗi remote execution

xem https://twitter.com/taviso/status/514887394294652929
xem https://news.ycombinator.com/item?id=8361574

chạy pacman -Sy; pacman -Su trên hệ thống của bạn là xong thôi :D 

--
I am ... 5.5 dog years old.