[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] [security] update bash gấpGiải thích rất chi tiết cơ chế [1]

[1] http://lwn.net/Articles/613032/

On Thu, 25 Sep 2014 09:01:52 +0700
"Anh K. Huynh" <[email protected]> wrote:

> vì dính lỗi remote execution
> 
> xem https://twitter.com/taviso/status/514887394294652929
> xem https://news.ycombinator.com/item?id=8361574
> 
> chạy pacman -Sy; pacman -Su trên hệ thống của bạn là xong thôi :D 
> 
> --
> I am ... 5.5 dog years old.
> --
I am ... 5.5 dog years old.