[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] [Chủ đề vui] Thay thế hoàn toàn bash bằng zshOn Thu, 25 Sep 2014 11:57:23 +0700
"Anh K. Huynh" <[email protected]> wrote:

> Zsh hướng tới feature-rich và thân thiện với người dùng. Mình đã coi
> nhiều bài thấy nó không có xu hướng về system. Nghĩa là không thấy
> ích lợi thực tế khi cài zsh là shell mặc định của hệ thống. zsh không
> đặt security lên hàng đầu (ví dụ, khi so sánh postfix với exim.)

Trích [1]

  > zsh is a shell designed for interactive use,
  > although it is also a powerful scripting language. 

Don't use right tool for wrong purpose :D 

[1] http://zsh.sourceforge.net/Intro/intro_1.html#SEC1

--
I am ... 5.5 dog years old.