[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] [Chủ đề vui] Thay thế hoàn toàn bash bằng zshAnh z1y có thể lưu ý 1 số lệnh dùng trong hệ thống được ko anh?

Vào 12:13 Ngày 25 tháng 09 năm 2014, Anh K. Huynh <[email protected]> đã viết:
On Thu, 25 Sep 2014 11:57:23 +0700
"Anh K. Huynh" <[email protected]> wrote:

> Zsh hướng tới feature-rich và thân thiện với người dùng. Mình đã coi
> nhiều bài thấy nó không có xu hướng về system. Nghĩa là không thấy
> ích lợi thực tế khi cài zsh là shell mặc định của hệ thống. zsh không
> đặt security lên hàng đầu (ví dụ, khi so sánh postfix với exim.)

Trích [1]

  > zsh is a shell designed for interactive use,
  > although it is also a powerful scripting language.

Don't use right tool for wrong purpose :D

[1] http://zsh.sourceforge.net/Intro/intro_1.html#SEC1

--
I am ... 5.5 dog years old.

--
List's uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List's rules: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/20140925121331.24752028%40icy.bar.